آزمون آنلاین ساعت 21 روز پنجشنبه 22 اسفند 98 رشته‌های ریاضی و تجربی

1- فارسی 2 : درس 15 و 16 و 17

2- عربی 2 : درس 6 و 7

3- دینی 2 : دروس 10 و 11 و 12

4- زبان 2 : دروس 3

5- فیزیک 2 ریاضی : فصل 3 مغناطیس

6- فیزیک 2 تجربی : فصل 3 مغناطیس

7- شیمی 2 : فصل 2 غذای سالم تا انتهای پلیمری شدن فصل 3

8- حسابان 2 : مشتق پذیری + آهنگ تغییر

حسابان 1 : محاسبۀ حد توابع کسری + پیوستگی + توابع لگاریتمی

9- گسسته : جایگشت‌های باتکرار+ معادلات خطی با ضریب واحد

10- آمار و احتمال : آمار استنباطی

11- هندسه 2 : قضیه سنوس و کسینوس‌ها + نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبه طول آنها

12 – زیست شناسی 2 : فصل 7

13- ریاضی تجربی 3 : بهینه سازی

14- ریاضی تجربی 2 : توابع نمایی + توابع لگاریتمی

جهت شرکت در آزمون دروس اختصاصی رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در آزمون دروس اختصاصی رشته تجربی اینجا کلیک کنید.