تجربی لرنیتو میانگین دروس اختصاصی : پویا کامران 85% بابک محمدی 83% نازنین حبیبی 81% ریاضی لرنیتو میانگین دروس اختصاصی : ابوالفضل کاشی 83.33% عرفان جبلی 79.39% ارشیا ابوالقاسمی...