🎊🎉🎊 نفرات برتر آزمون‌ 22 تیر کنکوریتو تجربی

📕میانگین نفرات برتر :

💪🏆🥇فاطمه فاضلی 92.38%

🥈فاطمه ارسنجانی 92.38%
🥉محمد پناهی 78.5%

📗فارسی : (انتخاب) استادمحسن اصغری

🥇فاطمه ارسنجانی 100%
🥈فاطمه فاضلی96%
🥉سهیل یوم‌گر 74.01%

📗عربی : (انتخاب)استاد محمدحسین سرخوش

🥇فاطمه فاضلی 100%
🥈فاطمه ارسنجانی 96%
🥉محمد پناهی 94.67%

📘دین و زندگی :(انتخاب) استاد ابوالفضل احدزاده

🥇فاطمه ارسنجانی-فاطمه فاضلی 100%
🥈امیررضا خلخالی-مریم‌السادات فکوری فرد 94.67%
🥉امیر اسماعیلی 90.67%

📙زبان انگلیسی: (انتخاب) استاد علی شکوهی
🥇صبا ثمانی-فاطمه فاضلی-نیکو ملکی 100%

📗ریاضی : (انتخاب) استاد علی ناری‌ابیانه
🥇فاطمه فاضلی 86.67%
🥈فاطمه ارسنجانی 76.67%
🥉محمد پناهی 73.33%

📗زیست شناسی: (انتخاب)دکتر علیرضا اکبرپور
🥇فاطمه فاضلی 100%
🥈فاطمه ارسنجانی 98%
🥉سهیل یوم‌گر 84%

📘فیزیک تجربی :(انتخاب) استاد رضا عابدی‌منش
🥇فاطمه فاضلی 100%
🥈فاطمه ارسنجانی 95.56%
🥉محمد پناهی 92.22%

📙شیمی : (انتخاب) استاد محمد وحیدی
🥇فاطمه فاضلی 100%
🥈فاطمه ارسنجانی 87.62%
🥉یاسین خرقانی‌آزاد 77.14%

🎊🎉🎊 نفرات برتر آزمون‌ 22 تیر کنکوریتو ریاضی

📕میانگین نفرات برتر :

💪🏆🥇امیرحسین رازلیقلی 85.82%

🥈علیرضا شمس 61.84%
🥉سیدعلی هزاوه 58.16%

📗فارسی : (انتخاب) استادمحسن اصغری

🥇فاطمه راد 72%
🥈امیرحسین رازلیقلی 68%
🥉محمدمهدی معاضدی 64%

📗عربی : (انتخاب)استاد محمدحسین سرخوش

🥇امیرحسین رازلیقلی-محیا شهشهانی 89.33%
🥉لیلا زهرا-عادل رادپور 96%

📘دین و زندگی :(انتخاب) استاد ابوالفضل احدزاده

🥇فاطمه راد 94.67%
🥈علی میثمی 90.67%
🥉امیرحسین رازلیقی 89.33%

📙زبان انگلیسی: (انتخاب) استاد علی شکوهی
🥇امیرحسین رازلیقی 100%
🥈محمد زواره 89.33%
🥉محمدمهدی معاضدی-ستایش موسوی-لیلا زهرا 84%

📗حسابان و ریاضی ‌پایه: (انتخاب) استاد علی ناری‌ابیانه
🥇امیرحسین رازلیقی 87.04%
🥈سیدعلی هزاوه 83.33%
🥉علیرضا شمس 77.78%

📗هندسه: (انتخاب)استاد فرزاد زمانی‌نژاد
🥇امیرحسین رازلیقی 94.12%
🥈محمدمهدی معاضدی-سیدعلی هزاوه 58.82%
🥉علیرضا شمس 54.9%

📗گسسته و آمار: (انتخاب)استاد نرگس کارگر
🥇امیرحسین رازلیقی 74.07%
🥈ستایش موسوی 37.04%
🥉سیدعلی هزاوه 33.33%

📘فیزیک ریاضی :(انتخاب) استاد رضا عابدی‌منش
🥇امیرحسین رازلیقی 94.07%
🥈علیرضا شمس 77.78%
🥉سیدعلی هزاوه 67.41%

📙شیمی : (انتخاب) استاد محمد وحیدی

🥇امیرحسین رازلیقی 74.29%
🥈امیرحسین دشتانی 69.52%
🥉لیلا زهرا 64.76%