تعرفه لرنیتو آزمون

تعرفه برای دانش آموزان

قابلیت ها
 مدت اعتبار
 گروه دسترسی
 دستگاه آنلاین همزمان
 شرکت در آزمون
 مشاهده پاسخ
 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 ظرفیت هر مجموعه
 امکان در هم ریزی سوالات
 خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
شرکت در کلاس آنلاین
برگزاری کلاس آنلاین
ساخت آزمون آنلاین فردی
ساخت آزمون آنلاین گروهی
ساخت آزمون چاپی گروهی
ساخت آزمون چاپی فردی
ساخت فراآزمون
تعداد پرینت سوالات(یکتا)
شخصی سازی لوگو(تعداد)
جستجو در بانک سوالات
بانک ویدیو آموزشی
بانک آزمون
اضافه به میز کار از آزمون
آزمون ساز هوشمند
ساخت آزمون جامع
قیمت(تومان)
خرید
کایت
کایت
قابلیت ها
 1 ساله مدت اعتبار
kite گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✓ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 10 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 30 ظرفیت هر مجموعه
 ✖ امکان در هم ریزی سوالات
 20 خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✖شرکت در کلاس آنلاین
 ✖برگزاری کلاس آنلاین
 ✖ساخت آزمون آنلاین فردی
 ✖ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
 ✖ساخت فراآزمون
 ✖تعداد پرینت سوالات(یکتا)
 ✖شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✖جستجو در بانک سوالات
 ✖بانک ویدیو آموزشی
 ✖بانک آزمون
 ✖اضافه به میز کار از آزمون
 ✖آزمون ساز هوشمند
 ✖ساخت آزمون جامع
20,000قیمت
خرید بستهخرید
پاراگلایدر
پاراگلایدر
قابلیت ها
 
 1 ساله مدت اعتبار
 paraglider گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✓ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 20 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 300 ظرفیت هر مجموعه
 ✖ امکان در هم ریزی سوالات
 20 خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✖برگزاری کلاس آنلاین
 ✖ساخت آزمون آنلاین فردی
 ✖ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
 ✖ساخت فراآزمون
 ✖تعداد پرینت سوالات(یکتا)
 ✖شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✖جستجو در بانک سوالات
 ✖بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✖آزمون ساز هوشمند
 ✖ساخت آزمون جامع
60,000قیمت(تومان)
خرید بستهخرید
بالگرد
بالگرد متوسطه اول
قابلیت ها
 
 1 ساله مدت اعتبار
 helicopter گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✓ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 100 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 300 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✖برگزاری کلاس آنلاین
300ساخت آزمون آنلاین فردی
 ✖ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✓ساخت آزمون چاپی فردی
 ✖ساخت فراآزمون
1000تعداد پرینت سوالات(یکتا)
 ✖شخصی سازی لوگو(تعداد)
متوسطه اول برای پایه های ٧، ٨ و ٩جستجو در بانک سوالات
 ✓بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✓ساخت آزمون جامع
200,000قیمت(تومان)
خرید بستهخرید
بالگرد
بالگرد متوسطه دوم
قابلیت ها
 
 1 ساله مدت اعتبار
 helicopter گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✓ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 100 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 300 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✖برگزاری کلاس آنلاین
300ساخت آزمون آنلاین فردی
 ✖ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✓ساخت آزمون چاپی فردی
 ✖ساخت فراآزمون
1500تعداد پرینت سوالات(یکتا)
 ✖شخصی سازی لوگو(تعداد)
متوسطه دوم برای پایه های ١٠، ١١ و ١٢جستجو در بانک سوالات
 ✓بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✓ساخت آزمون جامع
250,000قیمت(تومان)
خرید بستهخرید

تعرفه برای معلمان

قابلیت ها
 مدت اعتبار
 گروه دسترسی
 دستگاه آنلاین همزمان
 شرکت در آزمون
 مشاهده پاسخ
 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 ظرفیت هر مجموعه
 امکان در هم ریزی سوالات
 خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
شرکت در کلاس آنلاین
برگزاری کلاس آنلاین
ساخت آزمون آنلاین فردی
ساخت آزمون آنلاین گروهی
ساخت آزمون چاپی گروهی
ساخت آزمون چاپی فردی
ساخت فراآزمون
تعداد پرینت سوالات(یکتا)
شخصی سازی لوگو(تعداد)
جستجو در بانک سوالات
بانک ویدیو آموزشی
بانک آزمون
اضافه به میز کار از آزمون
آزمون ساز هوشمند
ساخت آزمون جامع
قیمت(تومان)
خرید
جت
جت
قابلیت ها
 1 ساله مدت اعتبار
 onlineJet گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✖ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 50 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 100 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✓برگزاری کلاس آنلاین
 ✖ساخت آزمون آنلاین فردی
200ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
20ساخت فراآزمون
 ✖تعداد پرینت سوالات(یکتا)
 ✖شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✓جستجو در بانک سوالات
 ✓بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✖ساخت آزمون جامع
رایگانقیمت(تومان)
خرید بستهخرید
جت
جت متوسطه اول
قابلیت ها
 1 ساله مدت اعتبار
 jet گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✖ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 50 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 100 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✓برگزاری کلاس آنلاین
 ✖ساخت آزمون آنلاین فردی
200ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✓ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
20ساخت فراآزمون
1500تعداد پرینت سوالات(یکتا)
 ✖شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✓جستجو در بانک سوالات
 ✓بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✖ساخت آزمون جامع
250,000قیمت(تومان)
خرید بستهخرید
جت
جت متوسطه دوم
قابلیت ها
 1 ساله مدت اعتبار
 jet گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✖ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 50 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 100 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✓برگزاری کلاس آنلاین
 ✖ساخت آزمون آنلاین فردی
200ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✓ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
20ساخت فراآزمون
2500تعداد پرینت سوالات(یکتا)
 ✖شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✓جستجو در بانک سوالات
 ✓بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✖ساخت آزمون جامع
300,000قیمت(تومان)
خرید بستهخرید

تعرفه برای مشاور و مدرسه

قابلیت ها
 مدت اعتبار
 گروه دسترسی
 دستگاه آنلاین همزمان
 شرکت در آزمون
 مشاهده پاسخ
 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 ظرفیت هر مجموعه
 امکان در هم ریزی سوالات
 خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
شرکت در کلاس آنلاین
برگزاری کلاس آنلاین
ساخت آزمون آنلاین فردی
ساخت آزمون آنلاین گروهی
ساخت آزمون چاپی گروهی
ساخت آزمون چاپی فردی
ساخت فراآزمون
تعداد پرینت سوالات(یکتا)
شخصی سازی لوگو(تعداد)
جستجو در بانک سوالات
بانک ویدیو آموزشی
بانک آزمون
اضافه به میز کار از آزمون
آزمون ساز هوشمند
ساخت آزمون جامع
قیمت(تومان)
خرید
شاتل
شاتل رایگان
قابلیت ها
 1 ساله مدت اعتبار
onlineShuttle گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✖ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 50 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 250 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✓برگزاری کلاس آنلاین
 ✖ساخت آزمون آنلاین فردی
 ✓ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
20ساخت فراآزمون
 ✖تعداد پرینت سوالات(یکتا)
1شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✓جستجو در بانک سوالات
 ✖بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✓ساخت آزمون جامع
رایگانقیمت(تومان)
خرید بستهخرید
شاتل
شاتل متوسطه اول
قابلیت ها
 1 ساله مدت اعتبار
 shuttle گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✖ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 100 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 300 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✓برگزاری کلاس آنلاین
100ساخت آزمون آنلاین فردی
 ✓ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✓ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
50ساخت فراآزمون
10000تعداد پرینت سوالات(یکتا)
2شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✓جستجو در بانک سوالات
 ✓بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✓ساخت آزمون جامع
1,000,000قیمت(تومان)
خرید بستهخرید
شاتل
شاتل متوسطه دوم
قابلیت ها
 1 ساله مدت اعتبار
 shuttle گروه دسترسی
 1 دستگاه آنلاین همزمان
 ✖ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 100 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 300 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✓برگزاری کلاس آنلاین
100ساخت آزمون آنلاین فردی
 ✓ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✓ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
50ساخت فراآزمون
50000تعداد پرینت سوالات(یکتا)
2شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✓جستجو در بانک سوالات
 ✓بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✓ساخت آزمون جامع
1,500,000قیمت(تومان)
خرید بستهخرید
شاتل
شاتل ویژه متوسطه اول
قابلیت ها
 1 ساله مدت اعتبار
 vipShuttle گروه دسترسی
 5 دستگاه آنلاین همزمان
 ✖ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 200 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
 400 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✓برگزاری کلاس آنلاین
300ساخت آزمون آنلاین فردی
 ✓ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✓ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
150ساخت فراآزمون
35000تعداد پرینت سوالات(یکتا)
3شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✓جستجو در بانک سوالات
 ✓بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✓ساخت آزمون جامع
3,500,000قیمت(تومان)
خرید بستهخرید
شاتل
شاتل ویژه متوسطه دوم
قابلیت ها
 1 ساله مدت اعتبار
 vipShuttle گروه دسترسی
 5 دستگاه آنلاین همزمان
 ✖ شرکت در آزمون
 ✓ مشاهده پاسخ
 200 حداکثر تعداد مجموعه سوالات
 ✓ حداکثر سوال قابل افزودن به سوال
400 ظرفیت هر مجموعه
 ✓ امکان در هم ریزی سوالات
 ✓ خودآزمایی و پاسخ به سوالات بانک
 ✓شرکت در کلاس آنلاین
 ✓برگزاری کلاس آنلاین
300ساخت آزمون آنلاین فردی
 ✓ساخت آزمون آنلاین گروهی
 ✓ساخت آزمون چاپی گروهی
 ✖ساخت آزمون چاپی فردی
150ساخت فراآزمون
150000تعداد پرینت سوالات(یکتا)
3شخصی سازی لوگو(تعداد)
 ✓جستجو در بانک سوالات
 ✓بانک ویدیو آموزشی
 ✓بانک آزمون
 ✓اضافه به میز کار از آزمون
 ✓آزمون ساز هوشمند
 ✓ساخت آزمون جامع
5,000,000قیمت(تومان)
خرید بستهخرید
مشاهده طرح ها
عضویت / خرید
مشترک شدن
مشاهده طرح ها
عضویت / خرید