رشته تجربی

1- زیست 2 : فصل 7 گفتار 3

2- دینی 2 : درس 11

3- شیمی 2 : غذای سالم + غذا،ماده و انرژی،گروه‌های عاملی

4- عربی 2 : درس 7

رشته ریاضی

1- حسابان 2 : آهنگ تغییر

2- دینی 2 : درس 11

3- شیمی 2 : غذای سالم + غذا،ماده و انرژی،گروه‌های عاملی

4- عربی 2 : درس 7

5- فیزیک 2 : نیروی وارد بر ذره باردار