رشته تجربی

1- فیزیک 2 : مغناطیس + میدان مغناطیسی

2- فارسی 2 : درس 16

3- ریاضی 2 : توابع نمایی

4- زبان 2 : گرامر درس 3

رشته ریاضی

1- حسابان 1 : پیوستگی

2- فارسی 2 : درس 16

3- شیمی 2 : غذای سالم + غذا،ماده و انرژی،گروه‌های عاملی

4- زبان 2 : گرامر درس 3

5- فیزیک 2 : میدان مغناطیسی + مغناطیس و قطب‌ها

6- هندسه 2 : نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبۀ طول آنها