رشته تجربی

1- زیست 3 : فصل 6 گفتار 3

2- فارسی 3 : درس 12

3- شیمی 3 : از ابتدای جامدهای یونی تا آخر فصل

4- ریاضی 3 : آهنگ تغییر

رشته ریاضی

1- حسابان 2 : مشتق چپ و راست

2- فارسی 3 : درس 12

3- شیمی 3 : از ابتدای جامدهای یونی تا آخر فصل

4- هندسه 3 : سهمی