رشته تجربی

1- شیمی 2 : گروههای عاملی تا انتهای فصل 2

2- دینی 2 : درس 12

3- ریاضی 2 : توابع لگاریتمی

4- فیزیک 2 : نیروی وارد بر ذره + نیروی وارد بر سیم

رشته ریاضی

1- شیمی 2 : گروههای عاملی تا انتهای فصل 2

2- دینی 2 : درس 16

3- حسابان 1 : توابع لگاریتمی

4- گسسته : جایگشت‌هاب باتکرار + معادلات خطی با ضریب واحد

5- فیزیک 2 : میدان مغناطیسی