انتشار کتاب چند رسانه ای تعاملی

انتشار کتاب چند رسانه ای تعاملی

انتشار رایگان اولین کتاب الکترونیکی ePUB3 چندرسانه ای و تعاملی مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مجموعه “تعامل پروکاریوت ها با ماشین اپی ژنوم میزبان” انواع مکانیسم های اپی ژنتیکی...