نگاهی به چهار رویه‌ی شخصی‌سازی یادگیری

نگاهی به چهار رویه‌ی شخصی‌سازی یادگیری

برای معلم‌ها و مدرسه‌ها , یادداشت‌ها ما در موسسه‌ی کریستنسنِ شهر کلایتون[۱] نوآوری‌هایی که به طور پراکنده‌ در مدارس k-12[2] اعمال شدند را ردیابی می‌کنیم. آن دسته از نوآوری‌هایی که مدارس مدل سنتی و کارخانه‌ای‌طور[۳] را به نفع رویکردهای تعلیمی[۴] زیر و رو می‌کنند. این...