لرنیتـو برای دانش آموزها

کایت

کایت

اگر معلم یا مشاورتان خواست از شما امتحان بگیرد؛ برای شرکت در امتحان و دیدن نتایج حداقل باید یک حساب کایت داشته باشید.

امکان استفاده همزمان فقط 1 دستگاه

جستجو

امکان مشاهدۀ پاسخ 200 سوال از امتحاناتی که می دهین

بانک سوال

دسترسی ندارد

مدیریت

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس و مبحث

چاپ لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

10/000 تومان

*حساب کایت به بانک دسترسی ندارد و فقط به شما امکان می دهد که آزمون بدهید و به تعداد مشخصی از پاسخ سوالات آزمون تان دسترسی داشته باشید. این بسته ضمانت برگشت پول نیز ندارد.

لرنیتـو برای معلم ها

جت

جت

مناسب برای معلم ها

امکان استفاده همزمان فقط 1 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

سوالات یک درس

مدیریت

150 سوال در هر مجموعه سوال

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 50 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، تاریخ، مدت آزمون و شماره‌ی آزمون

چاپ لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 30 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 2/500 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 5/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول تماس بگیرید

متوسطه دوم تماس بگیرید

*ضمانت برگشت پول ظرف هفت روز و در صورتی که کمتر از 20 سوال پرینت گرفته باشید

لرنیتـو برای مشاورها و مدارس

شاتل

شاتل برنزی

مناسب برای مشاورها و مدارس کوچک

امکان استفاده همزمان 3 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 100 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 30 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 1 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 30 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 5/000 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 8/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول 450/000 تومان

متوسطه دوم 700/000 تومان

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

شاتل نقره‌ای<

شاتل نقره‌ای

مناسب برای مدارس متوسط

امکان استفاده همزمان 5 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 200 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 50 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 1 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 100 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 10/000 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 25/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول 1/300/000 تومان

متوسطه دوم 1/800/000 تومان

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

شاتل

شاتل طلایی

مناسب برای مدارس بزرگ

امکان استفاده همزمان 8 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 300 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 100 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 2 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 200 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 20/000 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 50/000سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول 2/150/000 تومان

متوسطه دوم 2/900/000 تومان

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

شاتل

شاتل ویژه

مناسب برای مجتمع‌ها و مدارس برتر

امکان استفاده همزمان 10 دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 400 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 150 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 3 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 500 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 30/000 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 100/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول 3/000/000 تومان

متوسطه دوم 4/000/000 تومان

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

*ضمانت برگشت پول ظرف هفت روز و در صورتی که کمتر از 20 سوال پرینت گرفته باشید