کایت

کایت

فقط برای شرکت در آزمون و دیدن نتایج

امکان استفاده همزمان فقط ١ دستگاه

جستجو

امکان مشاهدۀ پاسخ ٢٠٠  سوال فقط در آزمون هایی که شرکت می کنید

بانک سوال

دسترسی ندارد

مدیریت

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس و مبحث

چاپ لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

١٠/٠٠٠ تومان
 

این بسته ضمانت برگشت پول ندارد.

جت

جت

مناسب معلم

امکان استفاده همزمان فقط ١ دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

سوالات یک درس

مدیریت

150 سوال در هر مجموعه سوال

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 50 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، تاریخ، مدت آزمون و شماره‌ی آزمون

چاپ لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 30 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 2/500 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 5/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول ١١٠/٠٠٠ تومان

متوسطه دوم ١٩٥/٠٠٠ تومان

شاتل

شاتل برنزی

مناسب برای مشاورها و مدارس کوچک

امکان استفاده همزمان ١ دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 100 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 30 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 1 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 30 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 5/000 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 8/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول  ٦٠٠/٠٠٠ تومان

متوسطه دوم ٨٥٠/٠٠٠ تومان

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

شاتل نقره‌ای<

شاتل نقره‌ای

مناسب برای مدارس متوسط

امکان استفاده همزمان ٢ دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 200 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 50 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 1 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 100 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 10/000 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 25/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول  ١/٣٠٠/٠٠ تومان

متوسطه دوم  ١/٨٥٠/٠٠٠ تومان

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

شاتل

شاتل طلایی

مناسب برای مدارس بزرگ

امکان استفاده همزمان ٣ دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 300 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 100 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 2 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 200 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 20/000 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 50/000سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول ٢/١٥٠/٠٠٠ تومان

متوسطه دوم ٢/٩٠٠/٠٠٠ تومان

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

شاتل

شاتل ویژه

مناسب برای مجتمع‌ها و مدارس برتر

امکان استفاده همزمان ٥ دستگاه

جستجو

مشاهده پاسخ سوالات به صورت نامحدود

بانک سوال

همه‌ی سوالات

مدیریت

امکان اضافه کردن حداکثر 400 سوال به هر مجموعه سوال یا آزمون

درهم ریزی سوالات

امکان ذخیره‌ی هم‌زمان 150 مجموعه سوال یا آزمون در میزکار

آزمون جامع

فیلدهای سربرگ شامل درس، مبحث، معلم، مدت آزمون، شماره‌ی آزمون، تاریخ، مدرسه، پایه، توضیحات

چاپ 3 لوگوی اختصاصی

ارزیابی

آزمون آنلاین فردی

امکان برگزاری 500 تمرین یا آزمون آنلاین گروهی

آزمون هوشمند

کارنامه پایه

کارنامه پیشرفته

چاپ 30/000 سوال غیر تکراری در متوسطه اول

چاپ 100/000 سوال غیر تکراری در متوسطه دوم

حق اشتراک

متوسطه اول ٣/٠٠٠/٠٠٠ تومان

متوسطه دوم ٤/٠٠٠/٠٠٠ تومان

آموزش و پشتیبانی اختصاصی

شرایط برگشت پول:  از زمان خرید طرح بیشتر از یک هفته نگذشته باشد و بیشتر از ٢٠ پرینت هم نگرفته باشید، برای تمام بسته ها به غیر از کایت.