🎊🎉🎊 نفرات برتر آزمون‌ 25 تیر کنکوریتو ریاضی

📕میانگین نفرات برتر :

💪🏆🥇امیرحسین رازلیقلی 92.2%

🥈علی انصاری 88.23%
🥉رامتین میرزامحمدخوشنویس 87.52%

📗فارسی : (انتخاب) استادمحسن اصغری

🥇امیرحسین رازلیقلی 89.33%
🥈اردلان سیاوش‌پور-علی انصاری-امیرعلی وحیدی 84%

📗عربی : (انتخاب)استاد محمدحسین سرخوش

🥇رامتین میرزامحمدخوشنویس 94.67%
🥈پارسا علی‌اصغربقا-علی کریمی-رادین انواری 90.67%

📘دین و زندگی :(انتخاب) استاد ابوالفضل احدزاده

🥇کسری سیاوش‌پور 100%
🥈امیرحسین رازلیقی-دانیال سمیعی‌نیا-کسری حاجی حیدری 90.67%

📙زبان انگلیسی: (انتخاب) استاد علی شکوهی
🥇پارسا عاصمی‌نیا-پارسا صدیقی-امیرپارسا فروزانفر-رامتین میرزامحمدخوشنویس-امیرعلی وحیدی 100%

📗حسابان و ریاضی ‌پایه: (انتخاب) استاد علی ناری‌ابیانه
🥇امیرحسین رازلیقی 100%
🥈دانیال سمیعی‌نیا-سپهر کاظمی-رامتین میرزامحمدخوشنویس 93.75%

📗هندسه: (انتخاب)استاد فرزاد زمانی‌نژاد
🥇امیرحسین رازلیقی 94.44%
🥈علی انصاری 92.59%
🥉سپهر کاظمی 88.89%

📗گسسته و آمار: (انتخاب)استاد نرگس کارگر
🥇امیرحسین رازلیقی-رامتین میرزامحمدخوشنویس-محمدامین زادمکوند 100%

📘فیزیک ریاضی :(انتخاب) استاد فرزاد نامی
🥇امیرحسین رازلیقی 100%
🥈علی انصاری 97.78%
🥉سپهر کاظمی 97.04%

📙شیمی : (انتخاب) استاد محمد وحیدی

🥇پارسا علی‌اصغربقا 88.57%
🥈علی انصاری 84.76%
🥉امیرحسین رازلیقی 77.14%

🎊🎉🎊 نفرات برتر آزمون‌ 22 تیر کنکوریتو تجربی

📕میانگین نفرات برتر :

💪🏆🥇امیرعلی صامعی 99.27%

🥈فاطمه فاضلی 97.73%
🥉امیرمسعود صفری 94.41%

📗فارسی : (انتخاب) استادمحسن اصغری

🥇امیرعلی صامعی-فاطمه فاضلی 100%
🥉فاطمه ارسنجانی 74.01%

📗عربی : (انتخاب)استاد محمدحسین سرخوش

🥇امیرمسعود صفری- فاطمه فاضلی 100%
🥉امیراحمد کرامتی-محمدمتین محمودی‌اصل-سورنا محمدهاشم-امیرعلی صامعی-محمد پناهی 94.67%

📘دین و زندگی :(انتخاب) استاد ابوالفضل احدزاده

🥇امیرعلی صامعی-فاطمه ارسنجانی-مریم‌سادات فکوری فرد-فاطمه فاضلی 100%
🥉عرشیا نظریان 94.67%

📙زبان انگلیسی: (انتخاب) استاد علی شکوهی
🥇احمدرضا قناتی-سورنا محمدهاشم-امیرمسعود صفری-مهدی نوری-آرین احمدی-صبا ثمانی-فاطمه فاضلی 100%

📗ریاضی : (انتخاب) استاد علی ناری‌ابیانه
🥇امیرعلی صامعی 100%
🥈امیرمسعود صفری 95.56%
🥉سورنا محمدهاشم 88.89%

📗زیست شناسی: (انتخاب)دکتر علیرضا اکبرپور
🥇امیرعلی صامعی-فاطمه فاضلی 100%
🥈فاطمه ارسنجانی 97.33%
🥉امیرمسعود صفری 93.33%

📘فیزیک تجربی :(انتخاب) استاد فرزاد نامی

🥇فاطمه فاضلی-امیرعلی صامعی-امیرمسعود صفری 100%
🥉فاطمه ارسنجانی-محمد پناهی 95.56%

📙شیمی : (انتخاب) استاد محمد وحیدی
🥇فاطمه فاضلی-امیرعلی صامعی 100%
🥈امیرمسعود صفری 97.14%
🥉محمد پناهی 85.71%