🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 3 دروس اختصاصی تجربی

📕میانگین دروس اختصاصی :

💪🏆🥇فاطمه فاضلی 100%

🥈امیرمسعود صفری 99.19%
🥉فاطمه ارسنجانی 90.63%

📗زمین‌شناسی : استاد رضا ملکان
🥇فاطمه فاضلی-امیرمسعود صفری 100%
🥉فاطمه ارسنجانی 85%

📗ریاضی : استاد علی ناری‌ابیانه
🥇محمدصدرا سمیع‌آذر-فاطمه فاضلی 100%
🥈امیرمسعود صفری 95.56%
🥉سورنا محمدهاشم 93.33%

📗زیست شناسی: دکتر علیرضا اکبرپور
🥇امیرمسعود صفری-فاطمه فاضلی 100%
🥈فاطمه ارسنجانی 94%
🥉امیراحمد کرامتی-محمد پناهی 84.67%

📘فیزیک تجربی :استاد مجید ساکی
🥇امیرمسعود صفری-فاطمه فاضلی-فاطمه ارسنجانی 100%
🥈محمدصدرا سمیع‌آذر 91.11%
🥉سهیل یوم‌گر 86.67.56%

📙شیمی : (انتخاب) استاد محمد وحیدی
🥇امیرمسعود صفری-فاطمه فاضلی 100%
🥈امیراحمد کرامتی 93.33%
🥉سهیل یوم‌گر 88.57%

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 3 دروس اختصاصی ریاضی

📕میانگین نفرات برتر :

💪🏆🥇آراد ملکی 94.19%

🥈علی انصاری 93.17%
🥉محمد محمدبیگی 92.59%

📗ریاضیات :
(حسابان و ریاضی پایه) استادعلی ناری‌ابیانه
(هندسه) استاد فرزاد زمانی نژاد
(گسسته و آمار و احتمال) استادنرگس کارگر

🥇محمد محمدبیگی 95.15%
🥈آراد ملکی 94.19%
🥉رامتین میرزامحمدخوشنویس 90.91%

📗فیزیک : استاد مجید ساکی

🥇کسری حاجی‌حیدری 97.78%
🥈اردلان سیاوش‌پور-امیرعلی وحیدی 97.04%
🥉امیرحسین رازلیقی 94.81%

📘شیمی : استاد محمد وحیدی

🥇علی انصاری 100%
🥈آراد ملکی 96.19%
🥉محمد محمدبیگی 88.57%

🎊🎉🎊 نفرات برتر کنکوریتو شماره 3 دروس عمومی

📕میانگین دروس عمومی :

💪🏆🥇امیرمسعود صفری – فاطمه فاضلی 100%

🥈فاطمه ارسنجانی 93%
🥉محمدصدرا سمیع‌آذر 90.67%

📗فارسی : (انتخاب) استاد محسن اصغری
🥇امیرمسعود صفری – فاطمه فاضلی-فاطمه ارسنجانی 100%
🥉محمدصدرا سمیع‌آذر-سهیل یوم‌گر 84%

📗عربی : (انتخاب)استاد محمدحسین سرخوش
🥇امیرمسعود صفری – فاطمه فاضلی-امیرحسین رازلیقی- علی انصاری 100%

📘دین و زندگی :(انتخاب) استاد ابوالفضل احدزاده
🥇امیرمسعود صفری – فاطمه فاضلی-دانیال سمیعی‌نیا-پارسا عاصمی٬نیا-محمدحسین رپیسی-محمدمتین محمودی اصل-امیراحمد کرامتی-فاطمه ارسنجانی 100%

📙زبان انگلیسی: (انتخاب) استاد علی شکوهی
🥇امیرمسعود صفری-فاطمه فاضلی-سورنا محمدهاشم-امیر احمد کرامتی-امیرحسین رازلیقی-آراد ملکی-\ارسا عاصمی‌نیا 100%