رشته تجربی

1- زیست 2 : فصل 7 گفتار 1

2- فارسی 2 : درس 15

3- شیمی 2 : سرعت در واکنش های شیمیایی

4- عربی 2 : کل درس 6

رشته ریاضی

1- حسابان 2 : مشتق پذیری

2- فارسی 2 : درس 15

3- شیمی 2 : سرعت در واکنش های شیمیایی

4- عربی 2 : کل درس 6

5- فیزیک 2 : مغناطیس و قطب های مغناطیسی