رشته تجربی

1- زیست 2 : فصل 7 گفتار 2

2- دینی 2 : درس 10

3- ریاضی 3 : بهینه‌سازی

4- زبان 2 : لغت-ریدینگ و کلوز درس 3

رشته ریاضی

1- هندسه 2 : قضیه سینوس و کسینوس ها

2- دینی 2 : درس 10

3- حسابان 1 : محاسبۀ حد توابع کسری

4- زبان 2 : لغت-ریدینگ و کلوز درس 3

5- فیزیک 2 : میدان مغناطیسی